Warning: file_get_contents(http://toolbar.a.co.il/toolbarhe.html): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /media/ssd/html/jokes.co.il/www/new2/templates/default/header.php on line 147
בדיחה אקראית בדיחת החודש הבדיחה השבועית הבדיחה היומית עלינו הוסף בדיחה הוסף אותנו רשימת דואר english בדיחות אמא'שך בדיחות שחורות החלפת נורה פוליטיקה סקס כללי עדות בעלי חיים בדיחות קרש מורים-תלמידים קבצי קול קריקטורות מכתבים ברשת הודעות טלפוניות משחקי מילים פרצופי ג'וקי 10 דברים שלטים בעלי אתרים חיפוש בדיחות

רוצה לפתוח את היום עם בדיחה קורעת במייל בחינם?
הכנס את כתובת המייל שלך כאן:


,הביתל תויחה לכ תא הלעה חנש ירחא
ונחנאש ןמזב :הרוהו ןתוא סניכ אוה
הפ ףופצ !םיסחי םייקל רוסא הביתב
,ןוחטיב רתיל .תוברתהל ןמז אל הזו
ולש גרזה תא דיקפי םירכזהמ דחא לכ
.ןודקיפל הלבק לבקיו ,תפסכב תרמשמל
םיגרזה תא ולבקת ,לובמה םות רחאל
."הרזחב
:הנפשה תא ןפשה שקבמ ,םיימוי רובעכ
ןופיסל רבעמ ילכתסהו ,יפתכ לע ילעת"
הבישה ,"ךל הרק המ" ."?םימה ולכ םאה
."!םוי 40 חקיי הזש רמא חנ" ,הנפשה
לא ןפשה הנופ בושו ,םיימוי דוע ופלח
ולכ םאה יקדבו יפתכ לע ילע" :הנפשה
הבישמ ,"?ךילע רבוע המ" ."םימה
."!םוי 40 רמא חנ" ,הנפשה
איצומו הדיצה הנפשה תא ןפשה חקול
שחל ,"דחא ףאל ילגת לא" :סיכהמ קתפ
"!!!סוסה לש הלבקה תא יל שי לבא" ,הל


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1162
רבחל החידבה תא חלש
תפסונ החידבל
 |  |  |  |  |
Copyright © 2017 www.jokes.co.il All rights reserved
B4U.com