בדיחה אקראית בדיחת החודש הבדיחה השבועית הבדיחה היומית עלינו הוסף בדיחה הוסף אותנו רשימת דואר english בדיחות אמא'שך בדיחות שחורות החלפת נורה פוליטיקה סקס כללי עדות בעלי חיים בדיחות קרש מורים-תלמידים קבצי קול קריקטורות מכתבים ברשת הודעות טלפוניות משחקי מילים פרצופי ג'וקי 10 דברים שלטים בעלי אתרים חיפוש בדיחות

רוצה לפתוח את היום עם בדיחה קורעת במייל בחינם?
הכנס את כתובת המייל שלך כאן:


.éàøåğ ùàø áàëå ïéòá é÷ğò ñğô íò íéìåçä úéáá øøåòúî ãçà øáâ
"?êúåà äëéä éî øëåæ äúà" ,àôåøä åúåà ìàåù ,"éğåãà"
àìù éúìåëé àìå ,÷ğò äæç íò äøåçá íò ãçé úéìòîì éúñğëğ" .øåçáä áéùî ,"ãçà øáã ÷ø øëåæ éğà"
."äæä íéäãîä íéöéöä âåæá èéáäì
.àôåøä ìàåù ,"?åğ"
..."ãçà ìò äù÷áá õçìú :éì äøîà àéä æàå"


1 2 3 4 5 :äçéãáä úà âøã .åæ äçéãá åâøéã øáë ùéà 190
øáçì äçéãáä úà çìù
úôñåğ äçéãáì
 |  |  |  |  |
Copyright © 2018 www.jokes.co.il All rights reserved
B4U.com