בדיחה אקראית בדיחת החודש הבדיחה השבועית הבדיחה היומית עלינו הוסף בדיחה הוסף אותנו רשימת דואר english בדיחות אמא'שך בדיחות שחורות החלפת נורה פוליטיקה סקס כללי עדות בעלי חיים בדיחות קרש מורים-תלמידים קבצי קול קריקטורות מכתבים ברשת הודעות טלפוניות משחקי מילים פרצופי ג'וקי 10 דברים שלטים בעלי אתרים חיפוש בדיחות

רוצה לפתוח את היום עם בדיחה קורעת במייל בחינם?
הכנס את כתובת המייל שלך כאן:


÷çùî êåøòì ìâðå'âá åèéìçä ãçà íåé
÷çùîä ìë .íéìéôì íé÷øçä ïéá ìâøåãë
úåì÷á íéòé÷áî ,íéèìåù íéìéôä
ä÷ãä ãò .3:0 øáë íéìéáåî úéöçîáå
ïîàî æàå ,íéìéôì 4:0 äéä øáë 80-ä
äáøî úà ÷çùîì ñéðëî íé÷øçä
òé÷áî àåä úå÷ã øùò êåúá .íééìâøä
íéçöðî íé÷øçäå ,äééùéîç
4:5!
àì äîì ,íé÷øçä ïîàî úà åìàù
??íãå÷ íééìâøä äáøî úà úñðëä
,"...íééìòð ìåòðì íééñî äæù ãò"
.ïîàîä áéùä


1 2 3 4 5 :äçéãáä úà âøã .åæ äçéãá åâøéã øáë ùéà 1157
øáçì äçéãáä úà çìù
úôñåð äçéãáì
 |  |  |  |  |
Copyright © 2018 www.jokes.co.il All rights reserved
B4U.com