בדיחה אקראית בדיחת החודש הבדיחה השבועית הבדיחה היומית עלינו הוסף בדיחה הוסף אותנו רשימת דואר english בדיחות אמא'שך בדיחות שחורות החלפת נורה פוליטיקה סקס כללי עדות בעלי חיים בדיחות קרש מורים-תלמידים קבצי קול קריקטורות מכתבים ברשת הודעות טלפוניות משחקי מילים פרצופי ג'וקי 10 דברים שלטים בעלי אתרים חיפוש בדיחות

רוצה לפתוח את היום עם בדיחה קורעת במייל בחינם?
הכנס את כתובת המייל שלך כאן:םיאשונ ןווגמב תוחידב - תויללכ תוחידב
.השיאה ייחמ םיבוט רבגה לש וייח
,תינש .רתוי רחואמ ליגב ןתחתמ אוה ,תישאר
...רתוי ריעצ ליגב תמ אוה


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 104
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
הנחתבש רבל םיסנכנ םה ,אצת תבכרהש דע העש יצח שיש ןוויכמ .תבכרה תנחתל םיעיגמ םינלופ השולש
.תצק תותשל
הצוחה םיצר ,העשל בל ומש אלש ,השולשהו ,הנחתהמ תאצויש תבכרה תריפצ תעמשנ העש יצח רובעכ
.אוושל ךא ,תבכרה רחא ףודרל םיליחתמו
.תותשל םיכישממו רבל םירזוח ןכלו ,האבה תבכרל תופסונ תועש 3 תוכחל םיצלאנ םה הרירב תילב
הלהבב תאצל םירהממ ,ירמגל םירוכיש ,םינלופה תשולשו ,תבכרה תריפצ תעמשנ בוש תועש 3 רובעכ
.ףיצרב רתונ ישילשהו תבכרל תולעל םיחילצמ םהמ םיינש ףוסבל .הירחא םיפדורו
.ופתכ לע די םשו וילע םחרמ ,ותוא האורש ןרדס
.תקחרתמה תבכרב טיבמ ודועב ינלופה רמוא ,"םינכסמ הזיא"
"?םינכסמ םה המל .אל התאו תבכרל וקיפסה םה ירה" ,ןרדסה אלפתמ ,"?םינכסמ םה"
..."יתוא תוולל ואב קר םה יכ"


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 128
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
?תרמוא איהש המ קוידב םישוע םירבגה לכש םלועב הדיחיה השיאה ימ
...זייווה לש תיניירקה


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 79
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
"!דבלב רלוד 5-ב הגלפה" :ןותיעב העדומ האור תינידנולב
.הלא םע השארב טבוח הבוגתב הזו ,רלוד שמח דיקפל השיגמ ,תועיסנה דרשמל תרהממ איה
האור איה עתפל .רהנה דרומב הטש ,עזגל הרושק המצע תאצומ איה ,םייתעש רובעכ תררועתמ איהשכ
.איה ףא הרושק תפסונ תינידנולב הנימימ
"?וזה הגלפהב לכוא ושיגיש תבשוח תא" ,התוא תלאוש ,"ידיגת"
..."ושיגה אל םה רבעש ץיקב" ,הל הבישמ ,"יל הארנ אל"


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 92
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
בדיחות נוספות