בדיחה אקראית בדיחת החודש הבדיחה השבועית הבדיחה היומית עלינו הוסף בדיחה הוסף אותנו רשימת דואר english בדיחות אמא'שך בדיחות שחורות החלפת נורה פוליטיקה סקס כללי עדות בעלי חיים בדיחות קרש מורים-תלמידים קבצי קול קריקטורות מכתבים ברשת הודעות טלפוניות משחקי מילים פרצופי ג'וקי 10 דברים שלטים בעלי אתרים חיפוש בדיחות

רוצה לפתוח את היום עם בדיחה קורעת במייל בחינם?
הכנס את כתובת המייל שלך כאן:רוחש רומוה םע העווז תוחידב
קעצ קעצ קעצ רוב ךותל לפנ דחא שריח הזיא
םיידיה ול ופיעתהש דע


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1177
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
הליל תעשב הדעסממ תאצוי הייפהפי הרוחב
ךושחה בוחרב תכלוה .התיבל הכרדבשכ תרחואמ
...הירחא בקוע והשימש בל המש עתפלשכ
שובלה םדאנבב הניחבמו טעמ שארה תא תבבוסמ
הצוחלה הרוחבה ,םינפ לוערו םירוחש םידגב
םדאנבהש בל המשו התכילה בצק תא הריבגמ
בצק תא ריבגמ ןכ םג הירוחאמ דיחפמה
הנופ ,הנופ אוה םגו הנימי הנופ ,ותכילה
תסנכנ תדחופמו הצוחל ..הנופ אוה םגו הלאמש
ליחתמו הירחא סנכנ עתפלשכ הבורקה הטמסל
סנוא לש םייתעש ,העש ..וממז תא אב תושעל
המרז הרירב ךכ לכ הל ןיא רבכש השיאה העורפ
השעש המ תא הב תושעל םייסשכו םדאנבה םע
,הצור איה םג םא התוא לאשו הירגיס איצוה
רתויב הארונ היווח תא התווח עגרהש השיאה
היפב התוא המש איה .הירגיס לבקל המיכסה
םדאנבה לע תלכתסמ עתפלשכ תיצמה תא הקילדהו
"???אבא" :תלאושו שאה לש םומעה רועב
"???תנשעמ תא" :ההימתב התוא לאוש היבא


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1185
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
הצירב תבה האב ,הנתחתהש ירחא עובש
ילעב ,אבא" :הכוב איהשכ הלש אבא לא
."יתוא הכמ
,אבאה קעוצ "!?תויהל ךירצ הז המ"
.הריטס הל ףיעמו דיה תא םירמ
השוע התא המל" :רמ יכבב תלאוש תבה
"???הז תא
אוה םאש ךלעבל ידיגתו יכלת וישכע"
ךישמא ינא ,ילש תבה תא תוכהל ךישמי
"!ותשיא תא תוכהל


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1183
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
רשג םיקדוב ונחנא ךיא עדוי התא"
ידוהי לאוש "?ותוא תונבל ורמגש ירחא
.ורבח תא דחא ינלופ
"?ךיא ,אל"
ריעה לש תונתוחה לכ תא םיאיבמ"
אוה םא .רשגה לע ןתוא םידימעמו
םאו ;בוט רשג אוה זא ןלוכ תא קיזחמ
."בוט רתוי דוע זא ,אל


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1215
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
בדיחות נוספות