בדיחה אקראית בדיחת החודש הבדיחה השבועית הבדיחה היומית עלינו הוסף בדיחה הוסף אותנו רשימת דואר english בדיחות אמא'שך בדיחות שחורות החלפת נורה פוליטיקה סקס כללי עדות בעלי חיים בדיחות קרש מורים-תלמידים קבצי קול קריקטורות מכתבים ברשת הודעות טלפוניות משחקי מילים פרצופי ג'וקי 10 דברים שלטים בעלי אתרים חיפוש בדיחות

רוצה לפתוח את היום עם בדיחה קורעת במייל בחינם?
הכנס את כתובת המייל שלך כאן:רוחש רומוה םע העווז תוחידב
.רוחש םודנוק שקבמו תחקרמ תיבל סנכנ דחא
?רוחש םודנוק ךירצ התא עודמ :חקורה
...הנמלא םחנל ךלוה ינא :חוקלה


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1169
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
אפור הקיעזה תגאדומה החפשמה .דאמ הלח דחא
הלוחהש ידכ" :רמאו ותוא קדב אפורה .וב לפטל
ןותחתה ףוגה קלח תא עובצל ךירצ ,אירבי
םיציב 2 םישלו בוהצב ןוילעה קלחה תא ,קוריב
".ןיע לכ לע תחא הציב - םייניעה לע
יכ לוהב ןפואב אפורה תא וקיעזה עובש רובעכ
.תמ הלוחה
ףוגה יצח ןכאש האר ,תמה לע לכתסה אפורה
.בוהצב ןוילעה יצחהו קוריב עובצ ןוחתחתה
.לאש "!?םייניעה לע םיציב םתמש אל המלו"
ונחלצה לבא" ,החפשמה ינב ונע ,"וניסינ"
"...רטנסה דע קר ןתוא ךושמל


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1174
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
.'א התיכב ןושארה ומויל עיגמ ליבונר'צמ דלי
.הרומה תא זיגרמו רועישה עצמאב טפטפל ליחתמ דליה
".בגב םייניע יל שי ,רהזית" :ול תרמואו עתפל תבבותסמ הרומה
".בנז םע רבח יל שי ?תבהלתמ תא המ" :דליה הל הנוע


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1171
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
תינפשח תנמזהש תעדל ןתינ דציכ :הלאש
?םיקוורה תביסמל תימלוב
הגועהמ ץופקת תינפשחהש םוקמב :הבושת
.תינפשחהמ תצפוק הגועה זא


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1185
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
בדיחות נוספות