בדיחה אקראית בדיחת החודש הבדיחה השבועית הבדיחה היומית עלינו הוסף בדיחה הוסף אותנו רשימת דואר english בדיחות אמא'שך בדיחות שחורות החלפת נורה פוליטיקה סקס כללי עדות בעלי חיים בדיחות קרש מורים-תלמידים קבצי קול קריקטורות מכתבים ברשת הודעות טלפוניות משחקי מילים פרצופי ג'וקי 10 דברים שלטים בעלי אתרים חיפוש בדיחות

רוצה לפתוח את היום עם בדיחה קורעת במייל בחינם?
הכנס את כתובת המייל שלך כאן:רוחש רומוה םע העווז תוחידב
סלייווב ןטק רפכל עיגמ דחא ריית
.םימי המכ םש ןולל טילחמו
תינולמה לעב תא לאוש אוה דחא ברע
.יוויל תורענ רפכב שי םא
םישנ ידמ רתוי ןיאש דואמ ששוח ינא"
,ינש דצמ" ,יאנולמה הנוע ,"הזה רפכב
."ימוט תא שי דימת
"?הלוע הז המכ גשומ ךל שיו" :רייתה
."גנילרטש םישיש" :יאנולמה
."רמוא יתייה ,רקי תצק" :רייתה
הזה םוכסה ךותמ יכ רוכז ךא .ןכתיי"
ןוסליוו טפושל םיכלוה גנילרטש םירשע
."הלאכ םירבד בהוא אלש
םיעברא ימוטל ריאשמ ןיידע הז"
."ללכב ער אל םוכס הזו גנילרטש
ךותמ גנילרטש םירשע דועש חכשת לאו"
אל אוה םגש רטושה פיליפל םיכלוה הז
."הלאכ םירבד בהוא
"?גנילרטש 20 םע ראשנ ימוטש אצוי זא
ליריסלו ןדל םלשל ךירצ .קוידב אל"
םג ,ןיבמ התא .ימוט תא וקיזחיש ידכ
."הלאכ םירבד בהוא אל ימוט


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1183
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
:תפרצב
!קוט קוט-
?םש ימ-
!הינמרג-
.םיענכנ ונחנא-


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1183
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
,תחא ןיע מע שיבכב ךלוה דחא
:לאושו תחא לגר מע דחא שגופ
"?ךלוה ךיא"
"...האור התאש ומכ" :ינשה רמוא


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1173
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
.ליצמ לא שגינ דחא שיא
תחתמ תויהל לוכי התא ןמז המכ" :ליצמה תא לאוש אוה
"?ריווא ילב םימל
"??המל ,תוקד 2-3" :ול הנוע ליצמה
!ןומהב ךתוא הפקע יתשיא !ואוו" :ול הנוע שיאה זא
"...םימל תחתמ העש יצח רבכ איה


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1163
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
בדיחות נוספות