בדיחה אקראית בדיחת החודש הבדיחה השבועית הבדיחה היומית עלינו הוסף בדיחה הוסף אותנו רשימת דואר english בדיחות אמא'שך בדיחות שחורות החלפת נורה פוליטיקה סקס כללי עדות בעלי חיים בדיחות קרש מורים-תלמידים קבצי קול קריקטורות מכתבים ברשת הודעות טלפוניות משחקי מילים פרצופי ג'וקי 10 דברים שלטים בעלי אתרים חיפוש בדיחות

רוצה לפתוח את היום עם בדיחה קורעת במייל בחינם?
הכנס את כתובת המייל שלך כאן:רוחש רומוה םע העווז תוחידב
םיאתמ .היינש די הבצמ הריכמל
."ןייטשפא" םשב החפשמל דחוימב


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1187
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
םלועה עיבג רמגל סיטרכ היה דחא שיאל
בשויו קחשמל עיגמ אוה .לגרודכב
לע ול חפוט ,תוקד המכ רחאל .ומוקמב
:לאושו וירוחאמ בשויש שיאה םכשה
"?יונפ ךדילש םוקמה"
.שיאה הנוע ,"ירמגל יונפ םוקמה ,ןכ"
םוקמ ול שיש םדאה תויהל לוכי ימ"
עיגמ אלו לגרודכב םלועה עיבג רמגל
.רוחאמ שיאה לאוש "?קחשמל
ףא .הרטפנ איה לבא ,יתשא וז הרקמב"
זאמ רמג קחשמ ונספספ אל םעפ
."ונתחתהש
אוצמל תלוכי אל .ךרעצב ףתתשמ ינא"
ךתיא אוביש החפשמ בורק וא ןכש ,רבח
"?ךתשא םוקמב קחשמל
."היוולב םה ,אל" :ושארב דינמ שיאה


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1204
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
.לגרודכב םלועה עיבג רמגל ךלוה דחא שיא
.ומוקמב בשייתמו קחשמל עיגמ אוה
םכשה לע ול חפוט ,תוקד המכ רחאל
:לאושו וירוחאמ בשויש שיאה
םוקמה ,ןכ" "?יונפ ךדילש םוקמה"
הז ימ" .שיאה הנוע ,"ירמגל יונפ
םוקמ ול שיש םדאה תויהל לוכי
עיגמ אלו לגרודכב םלועה עיבג רמגל
הרקמב" .רוחאמ שיאה לאוש "?קחשמל
,שיאה הנוע ."הרטפנ איה לבא ,יתשא וז
זאמ רמג קחשמ ונספספ אל םעפ ףא
,"ךרעצב ףתתשמ ינא" .ונתחתהש
תלוכי אל םאה" ...רוחאמש םדאה הנוע
אוביש החפשמ בורק וא ןכש ,רבח אוצמל
,"אל" "?ךתשא םוקמב קחשמל ךתיא
."היוולהב םלוכ" ,ושארב שיאה דינמ


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1170
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
הילא םיאב תססוג הנקזל םינב המכ
ירחא ,אמא " :םילאושו יווד שרע לע
ףורשנש וא ךתוא רובקנש יצרת ,יכלתש
"?ךתוא
."יתוא ועיתפת .יל תפכיא אל" :אמאה


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1204
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
בדיחות נוספות