בדיחה אקראית בדיחת החודש הבדיחה השבועית הבדיחה היומית עלינו הוסף בדיחה הוסף אותנו רשימת דואר english בדיחות אמא'שך בדיחות שחורות החלפת נורה פוליטיקה סקס כללי עדות בעלי חיים בדיחות קרש מורים-תלמידים קבצי קול קריקטורות מכתבים ברשת הודעות טלפוניות משחקי מילים פרצופי ג'וקי 10 דברים שלטים בעלי אתרים חיפוש בדיחות

רוצה לפתוח את היום עם בדיחה קורעת במייל בחינם?
הכנס את כתובת המייל שלך כאן:סקס אשונב תוחידב
...רוקינמ ,רוקידפ ,סקוטוב ,תובג תוטרומ ,ןפ תושוע ,רעיש תועבוצ ,תורפתסמ ,תורפאתמ םישנ
"!םיציצ הזיא ששששפ" :םירמואו ןהילע םילכתסמ םירבגה


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 152
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
.תועמדב יתחרצ ,"!ןב הז ,ןימאמ אל ינא !ןב הז"
.דנליאתב תשוב יתבל רתוי יתסנכנ אל עגר תואמ


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 118
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
"?הלילב רוחב ךיילא אב לומתא" :אבא
."אל" :תב
."תרגסנ תלד לש שער יתעמש לבא" :אבא
..."תלדה לש היהי ךל קיציש ןורחאה שערה ,התיבה רוחב איבא ינאשכ ,גאדת לא" :תב


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 134
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
.רביא תלתשה לש ינויסינ לופיט תושעל וירוהל וצילמה םיאפורה זא ,ןימ רביא אלל דלונ דחא קונית
.קונית-ליפ לש קדח ול ליתשהל וצלאנ ,ליגר ןימ רביא החד ופוגש ןוויכמ ,המ אלא
לוכי אוהו טלקנ רביאהש ויאפורמ רושיא לביק אוה ,רוחבל ךפה דליהשכו ,לדגו קדחה ךלה םינשה םע
.ןימ יסחי םייקל ליחתהל
לודג ץחל שח החורא ידכ ךות ,המ אלא .תיניס הדעסמב ותדידי םע יטנמור טייד עבק שגרנה רוחבה
.ויסנכמ ןסכור תא חתפ ,הרירב תילב .הצוחה ץרפתהל םייאמ והשמ וליאכ ,ויסנכמב
.םייסנכמל רזחו תחלצהמ לורגא ףטח ,ןחלושה ןוויכל לשלתשה ,ויסנכממ דימ ץרפ קדח-רביאה
.הכובמב תוכורא תוקד קתש רוחבה םגו ,היפמ הגה איצוהל החילצה אל המומהה הרוחבה
לגוסמ התא םאה !ייחב יתיארש רתויב ןפודה אצוי רבדה היה הז" :גוזה תב הרמא ,רבדל החילצהשכ
"?בוש הז תא תושעל
..."ילש ןבשיל הזכ דחא לורגא דוע סינכי אוה םא דורשאש בשוח אל ינא" ,רוחבה בישמ ,"תמאה"


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 133
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
בדיחות נוספות