בדיחה אקראית בדיחת החודש הבדיחה השבועית הבדיחה היומית עלינו הוסף בדיחה הוסף אותנו רשימת דואר english בדיחות אמא'שך בדיחות שחורות החלפת נורה פוליטיקה סקס כללי עדות בעלי חיים בדיחות קרש מורים-תלמידים קבצי קול קריקטורות מכתבים ברשת הודעות טלפוניות משחקי מילים פרצופי ג'וקי 10 דברים שלטים בעלי אתרים חיפוש בדיחות

רוצה לפתוח את היום עם בדיחה קורעת במייל בחינם?
הכנס את כתובת המייל שלך כאן:סקס אשונב תוחידב
?תיסורב ומוה םירמוא ךיא
...ייג-רס


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 36
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
,םיעוקעק ןוכמל תכלוה תחא הירצונ
לע ודוה לוגנרת לש עוקעק תשקבמו תטשפתמ
תשקבמ איה רויצל תחתמ .הלש תינמיה ךריה
."חמש הידוה גח" :בותכיש
עוקעק תשקבמ איה ,םלשומ עוקעקהש רחאל
לש רויצ ובו ,הלש תילאמשה ךריה לע ףסונ
."חמש דלומ גח" :בותיכו סואלק הטנס
תשבלתמ איה ,םינכומ םיעוקעקהש רחאל
המ ,ידיגת" :לאושו קפאתמ אל עקעקמהו
"?תשקיבש הלאה םידחוימה םיעוקעקה רשפ
יל סאמנ" ,ול הבישמ ,"ילעב ליבשב הז"
לוכאל המ ול ןיאש הנש לכ ןנולתמ אוהש
..."דלומה גחל הידוהה גח ןיב


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 41
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
זא ,ןימ רביא אלל דלונ דחא קונית
לופיט תושעל וירוהל וצילמה םיאפורה
,המ אלא .רביא תלתשה לש ינויסינ
,ליגר ןימ רביא החד ופוגש ןוויכמ
.קונית-ליפ לש קדח ול ליתשהל וצלאנ
ךפה דליהשכו ,לדגו קדחה ךלה םינשה םע
ויאפורמ רושיא לביק אוה ,רוחבל
םייקל ליחתהל לוכי אוהו טלקנ רביאהש
.ןימ יסחי
םע יטנמור טייד עבק שגרנה רוחבה
ךות ,המ אלא .תיניס הדעסמב ותדידי
,ויסנכמב לודג ץחל שח החורא ידכ
תילב .הצוחה ץרפתהל םייאמ והשמ וליאכ
.ויסנכמ ןסכור תא חתפ ,הרירב
לשלתשה ,ויסנכממ דימ ץרפ קדח-רביאה
תחלצהמ לורגא ףטח ,ןחלושה ןוויכל
.םייסנכמל רזחו
הגה איצוהל החילצה אל המומהה הרוחבה
תוכורא תוקד קתש רוחבה םגו ,היפמ
.הכובמב
הז" :גוזה תב הרמא ,רבדל החילצהשכ
יתיארש רתויב ןפודה אצוי רבדה היה
הז תא תושעל לגוסמ התא םאה !ייחב
"?בוש
בשוח אל ינא" ,רוחבה בישמ ,"תמאה"
דחא לורגא דוע סינכי אוה םא דורשאש
..."ילש ןבשיל הזכ


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 42
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
רופתיש שקיבו דב רחב ,טייחה לא ךלה אוה .ולש הנושארה תיאצחה תשיכר תארקל שגרתה דחא יטוקס רענ
.םאות םינותחת גוז םגו תיאצח ול
ול ןתנ טייחהו ,םינותחתהו תיאצחה תא תחקל רהימ רענה .הנכומ הנמזההש טייחה רשקתה םיימוי רובעכ
.יצחו רטמ ךרואב ,ול ורתונש דבה תויראש תא םג
תא רקבל ץר ,תושגרתהב .םינותחתה תא שובלל חכש ךא ,תיאצחה תא דודמל ותיבל רהימ בהלנה רענה
.יגיגחה דגבה תא הל תוארהלו תונכשב הרגה ותדידי
.הדידיה הביגה ,"!דואמ הפי"
.וישובמ תא ףשוח אוהש תעדל ילבמ ,ותיאצח תא םירהו רענה ךייח ,"!תחתמ יל שי המ יארתש יכח"
,אמגודה תא תבהוא תא םא" :החמשב רמא רענהשכ הפלעתה טעמכו ,הידיב היפ תא התסיכ המומהה הדידיה
..."תיבב ילצא הזמ יצחו רטמ דוע יל שי


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 156
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
בדיחות נוספות