בדיחה אקראית בדיחת החודש הבדיחה השבועית הבדיחה היומית עלינו הוסף בדיחה הוסף אותנו רשימת דואר english בדיחות אמא'שך בדיחות שחורות החלפת נורה פוליטיקה סקס כללי עדות בעלי חיים בדיחות קרש מורים-תלמידים קבצי קול קריקטורות מכתבים ברשת הודעות טלפוניות משחקי מילים פרצופי ג'וקי 10 דברים שלטים בעלי אתרים חיפוש בדיחות

רוצה לפתוח את היום עם בדיחה קורעת במייל בחינם?
הכנס את כתובת המייל שלך כאן:הקיטילופ אשונב תוחידב
?המבוא תגוע לע תעמש
?הז המ -
...םיציב ילב קר ,ןואילופנ תגוע ומכ


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1240
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
םידליה דחא .תומלצמה לומ לא ד התיכ ידימלת םע חחושמו רפס תיבב רוקיבל עיגמ ןיטופ היסור אישנ
.הלאש לואשל שקבמו ודי תא םירמ
.ןיטופ ךייחמ ,"?רוגיא לואשל תיצר המו" .דליה בישמ ,"רוגיא" .ןיטופ לאוש ,"?דומח ךמש המ"
המ ,תינש ?רורט תוכמות תונידמב תכמות היסור עודמ ,תישאר :רוגיא רמוא ,"תולאש שולש יל שי
אל םירצעמ עצבמ ב.ג.קה עודמ ,תישילשו ?תופיוזמ ללכב ויה תרחבנ ןהב תוריחבהש תונעטל ךתבוגת
"?היסורב ירוטטקיד ןוטלש השעמל הכלה םשיימו םייטרקומד
.הקספהה רחאל וכישמיש םיחכונל עידומ ןיטופו ,לוצלצה עמשנ עגר ותואב קוידב
"?הלאש שי והשימל ,תולאשה בלשב ,ןכ הא ?ונייה הפיא" :ןיטופ רמוא ,הקספההמ םיבששכ
:תולאש שמח יל שי ,השעמל" :ךויחב רמואו ודי תא םירמ ןטקה סכלא
?רורט תוכמות תונידמב תכמות היסור עודמ ,תישאר
?תופיוזמ ללכב תרחבנ ןהב תוריחבהש תונעטל ךתבוגת המ ,תינש
?היסורב ירוטטקיד ןוטלש םשיימו םייטרקומד אל םירצעמ עצבמ ב.ג.קה עודמ ,תישילש
?תוקד םירשעב םידקה ןורחאה הקספהה לוצלצ עודמ ,תיעיבר
"???רוגיא םלענ לזאזעל ןאל -תישימח


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1261
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
.ץראב םינוש תודסומב רייסלו םעה לא תדרל םיטילחמ םירשהו הלשממה שאר
ונל םירסח" .םינגזמב רסוחו תובולע תותיכ ,ןשוימ דויצ םילגמו ,ןוכית רפס תיבל םיעיגמ םה
.רפסה תיב להנמ ןנולתמ ,"!םיביצקת
."ףסכ ןיא הנידמל" ,הלשממה שאר בישמ ,"תושעל המ ןיא"
םירסח" .םירובש תואסיכו ןגזמ אלל תופופצ תותיכ םילגמ םה .הטיסרבינואב רקבל םיעיגמ םה ןכמ רחאל
.ןקידה ןנולתמ ,"!םיביצקת ונל
."ףסכ ןיא" ,הלשממה שאר בישמ ,"תושעל המ ןיא"
ונל םירסח" .םישק האילכ יאנתו םיחנזומ םיאת םילגמ םה .רהוס תיבב רקבל םלוכ םיעסונ םשמ
.אלכה דקפמ ןנולתמ ,"!םיביצקת
"!רהוסה יתב ץופישל לקש ןוילימ 50 ריבעהל וגאדת" ,וירזועל הלשממה שאר הרומ ,"!רהמ"
רהוסה תיבלו ףסכ ןיאש תרמא םלוכלש הז ךיא" :הלשממה שארל םירשה םינופ ,םוקמהמ הילמפה תאצב
"??שי
לבא .ךלנ אל רבכ הטיסרבינואל .דומלל ונמייס ,רפסה תיבב" ,הלשממה שאר בישמ ,"םירשה ייתובר"
"!!!עיגנ דועש דואמ בוט יוכיס שי ,אלכל


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1256
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
ברעתהל ןכומ ינא ,רשה ינודא" :ול רמואו רוחב וילא אב עתפלשכ ,םיה ףוח לע ול ףזתשמ רצואה רש
."וישכע בשוח התא המ לע עדוי ינאש לקש האמ לע ךתיא
"?בשוח ינא המ לע" ,רשה רמוא ,"ונ"
."םיב הצחר לע סמ ליטהל דציכ עגרכ ןנכתמ התא"
.רוחבל ןתונו לקש האמ דימ ףלוש רצואה רש
"?הז לע תבשח תמאב" ,רוחבה אלפתמ ,"?המ"
"!!!לקש האמ הווש טלחהב ךלש ןיוצמה ןויערה לבא" ,רשה בישמ ,"אל"


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1270
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
בדיחות נוספות