בדיחה אקראית בדיחת החודש הבדיחה השבועית הבדיחה היומית עלינו הוסף בדיחה הוסף אותנו רשימת דואר english בדיחות אמא'שך בדיחות שחורות החלפת נורה פוליטיקה סקס כללי עדות בעלי חיים בדיחות קרש מורים-תלמידים קבצי קול קריקטורות מכתבים ברשת הודעות טלפוניות משחקי מילים פרצופי ג'וקי 10 דברים שלטים בעלי אתרים חיפוש בדיחות

רוצה לפתוח את היום עם בדיחה קורעת במייל בחינם?
הכנס את כתובת המייל שלך כאן:הקיטילופ אשונב תוחידב
.םיררחושמ םיריסא יפלכ לארשיב הרבחה לש תוחיתפה תא תונשל םיבייח
!תסנכה אוה םהינפב חותפה ידיחיה הדובעה םוקמש ןכתי אל


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1204
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
שאר תיב רצחבש האורו דחא רקוב ררועתמ והינתנ
:תבותכה תא הרציש ,ןתש לש תילולש שי הלשממה
"!רטפתת"
.הז תא השע ימ ורקחיש כ"בשה תא קיעזמ אוה
:רמואו כ"בשה שאר וילא עיגמ םיימוי רובעכ
תובוטה .תוער תורושבו תובוט תורושב יל שי"
."טנב ילתפנל ךייש ןתשה יכ וניליגש ןה
.והינתנ לאוש ,"?תוערהו"
..."הרשל ךייש דיה בתכ יכ עבק גולופרג"


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1216
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
ךותל םיציב ףלא 50 ריבעת לארשי יכ והינתנ הלשממה שאר עידוה ,הזעב ירטינמוהה רבשמה עקר לע
.העוצרה
...םילייח ףלא 25-ל תורבוחמ ויה םיציבה יכ םיתזעה וליג ,המחלמה הליחתהשכ1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1192
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
סוטמב םיסט המבואו ןזאמ ובא ,והינתנ
ונל שי" .םיעונמב הלקת תשחרתמ עתפלשכ
,שואייב סייטה עידומ ,"םיחנצמ ינש קר
."ץפוק םכתשולשמ ימ וטילחת"
קעוז ,"חנצמ יל ןת ,תומל לוכי אל ינא"
הזע ידליל גואדל ךירצ ינא" ,ןזאמ ובא
"!םיבערה
.ץפוק ןזאמ ובאו ,ול ןתונ והינתנ
,יביב וישכע המ" :והינתנל הנופ המבוא
"?ינשה חנצמה תא לבקי ונתיאמ ימ
.והינתנ ךייחמ ,"לבקנ ונינש"
.המבוא אלפתמ ,"?ןזאמ ובאל תתנ המ זא"
ול היהיש" ,יביב בישמ ,"המדא יחופת קש"
..."םיבערה הזע ידלי תא ליכאהל המב


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1201
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
בדיחות נוספות