בדיחה אקראית בדיחת החודש הבדיחה השבועית הבדיחה היומית עלינו הוסף בדיחה הוסף אותנו רשימת דואר english בדיחות אמא'שך בדיחות שחורות החלפת נורה פוליטיקה סקס כללי עדות בעלי חיים בדיחות קרש מורים-תלמידים קבצי קול קריקטורות מכתבים ברשת הודעות טלפוניות משחקי מילים פרצופי ג'וקי 10 דברים שלטים בעלי אתרים חיפוש בדיחות

רוצה לפתוח את היום עם בדיחה קורעת במייל בחינם?
הכנס את כתובת המייל שלך כאן:הקיטילופ אשונב תוחידב
עתפומו ,היסורב רקבמ יאקירמא ריית
רבדל םידחפמ םיימוקמה לכ ךיא תולגל
:רמואו תינומ גהנל הנופ אוה .ןוטלשה דגנ
לומ דומעל לוכי התא ונלצא ,עדוי התא"
,"תחשומ המבוא" קועצלו ןבלה תיבה
.םולכ ךל השעי אל דחא ףאו
ונלצא םג" ,ימוקמה בישמ ,"עדוי התא"
קועצלו ןילמרקה לומ דומעל לוכי התא
ךל השעי אל דחא ףאו ,"תחשומ המבוא"
...םולכ


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1179
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
תושעל שקבמו ,םיעוקעק ןוכמל עיגמ דחא
,תינמיה ךריב והינתנ לש ףוצרפה םע עוקעק
עקעקמה .תילאמשה ךריב סרפ לש ףוצרפהו
שקבמ ,טנרטניאהמ תונומת דירומ ,םיכסמ
.עוקעקב ליחתמו טשפתהל רוחבהמ
ןעטו רוחבה חכוותה ,הדובעה םויסב
םימוד םניא יכ ,בוט ואצי אל םיעוקעקהש
.םימוד ןכ םהש ןעט עקעקמה .סרפו והינתנל
םא טילחיש ,ררובל תונפל וטילחה ףוסבל
.אל וא םיחלצומ םיעוקעקה
םייסנכמ לישפמ רוחבה ,ררובל ועיגה
.םיעוקעקה תא גיצמו םינותחתו
והינתנ" :רמוא זאו ןחוב ,לכתסמ ררובה
דאגנידמחא לבא .בוט אצי סרפ .בוט אצי
"!!!רעוכמ שממ אצי עצמאב


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1175
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
סנכנ ,םגדמה רחאל דימ ,תוריחבה לילב
."המידק" לש תוריחבה הטמל זפומ לואש
,רטכיד יבא ולש 2 רפסמ תא שגופ אוה
.תועבצאה םע V ול ןמסמו
"??ונחצינ" ,רטכיד בהלתמ ,"?המ"
םע ונראשנ" ,זפומ בישמ ,"םואתפ המ"
..."םיטדנמ ינש


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1185
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
ךאלמ םע ףוחד ןוידל םיארקנ והינתנ יביב מ"הרו ,ןיטופ היסור תלשממ שאר ,המבוא ב"הרא אישנ
.ללחב םיהולאה
דימשמו לובמ איבמ םיהולא תרחא ,ץראה רודכב םימעה ןיב םולש ןיכשהל םוי 40 םכל שי" :ךאלמה עידומ
"!ץראה רודכ תייסולכוא תא
עידומו ןבלה תיבב הפוחד םיאנותיע תביסמ סנכמ המבוא .וצראל דחא לכ םירזוח םיגיהנמה תשולש
אל םוי 40 ךות םאש איה הערה .םיהולא שיש איה הבוטה :הער הרושבו הבוט הרושב יל שי" :המואל
."דמשונ ונלוכ ,םולש ןוכשי
שי תאז לכבש איה הנושארה :תוער תורושב יתש יל שי" :םיאנותיע תביסמב עידומו היסורל רזוח ןיטופ
."ץראה רודכ תא דימשהל ךלוה אוהש איה הינשה .םיהולא
השימח רובעכו ,הידבוע ברל ךלוה ,םירשה םע ץעייתמ ,טבלתמ ,הרש םע ץעייתמ ,לארשיל רזוח והינתנ
.תובוט תורושב יתש יל שי" :עידומו תסנכב םיאנותיע תביסמ סנכמ םימי
.םיהולא שיש חכוה ףוס ףוסש איה הנושארה הרושבה
"!!!תיניטסלפ הנידמ ןאכ םוקת אל םלועלש איה הינשה הרושבה


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1180
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
בדיחות נוספות