בדיחה אקראית בדיחת החודש הבדיחה השבועית הבדיחה היומית עלינו הוסף בדיחה הוסף אותנו רשימת דואר english בדיחות אמא'שך בדיחות שחורות החלפת נורה פוליטיקה סקס כללי עדות בעלי חיים בדיחות קרש מורים-תלמידים קבצי קול קריקטורות מכתבים ברשת הודעות טלפוניות משחקי מילים פרצופי ג'וקי 10 דברים שלטים בעלי אתרים חיפוש בדיחות

רוצה לפתוח את היום עם בדיחה קורעת במייל בחינם?
הכנס את כתובת המייל שלך כאן:תויח לע תוחידב
,הווחב ותוהשל הנושארה העשב רבכ ,ותעתפהל .ולש תולוגנרתה תא תורפהל ידכ לוגנרת הנוק דחא יאלקח
.םשרתמ יאלקחה .תולוגנרתה 150 לכ לע תולעל קיפסה
.גאדומ רבכ יאלקחה .תולוגנרתה 150-מ תחא לכ לע הינשה םעפב תולעל לוגנרתה קיפסמ ,םוי ותואב דוע
בכשנ ,רמגשכ .תויכותה וליפאו תוזוורבה ,ולש תוזוואה לע הלע רבכ לוגנרתהש הלגמ אוה ,תרחמל
.ושאר לעמ גוחל ולחה םירשנש דע ,תמ יצח המדאה לע לוגנרתה
"!ךמצע לע ףוסה תא תאבהו תמזגהש יל הארנ" ,לוגנרתל יאלקחה רמוא ,"הז והז"
..."תוחנל ןהל ןת" ,לוגנרתה וב ףזונ ,"!שיערת לא"


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1221
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
אבא רמוא ,"?םימב םישנאה לכ תא האור התא" .סוניקואב העובט הניפסל םיברקתמ םילודג םישירכ ינש
."םימה לעמ טלוב ונלש ריפנסה הצק קרשכ םביבס החשנ ונחנא וישכע" ,ונבל שירכ
."םימה לעמ טלוב ונלש ריפנסה לכשכ םביבס החשנ וישכע ,ןב הפי" :שירכ אבא רמוא תוקד המכ רובעכ
."םלוכ תא לכאנ וישכע" :שירכ אבא רמוא תוקד המכ רובעכ
םביבסמ תוחשל םיכירצ ונייה המל לבא ,אבא רדהנ היה הז" :ןבה שירכה לאוש ,םימטופמ םהינשש ירחא
"?הליחתכלמ םתוא לוכאל טושפ אלו
..."תנקורתמ םהלש הביקהש ירחא םימיעט רתוי םה יכ" :באה בישמ


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1450
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
.היראה לאוש ,"?הרק המ" .הכובו בשוי רמנה תא האור עתפלו רעיב ךלוה הירא
.רמנה בביימ ..."יתוא סנא סמונמה לעושה"
.היראה לאוש ,"?הרק המ" .הכובו בשוי ליפה תא האור אוה עתפל .וכרדב ךישממו היראה אלפתמ
.ליפה חפייתמ ..."יתוא סנא סמונמה לעושה"
.וירחא ףודרל ליחתמו םשל קנזמ ,םיחישה ןיב לעוש האור אוה עתפל .וכרדב ךישממו היראה אלפתמ
.ץוחב ופוגו םינפב ושארשכ עקתנ ךא ,וירחא קנזמ היראהו ,הרצ הרואמ ךותל סנכנ ,קמחתמ לעושה
..."ךלמה ינודא ,ךל םיבוט םיירהצ" :וירוחאמ לעושה תא עמוש אוה עתפל


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1205
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
.ףתכה לע יכות םע ךלוה דחא יאקורמ
הפיאמ ,הפי היח וזיא" :לאושו רבח ותוא שגופ
"?התוא תאבה
..."וקורממ" :יכותה ול בישמ


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1224
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
בדיחות נוספות