בדיחה אקראית בדיחת החודש הבדיחה השבועית הבדיחה היומית עלינו הוסף בדיחה הוסף אותנו רשימת דואר english בדיחות אמא'שך בדיחות שחורות החלפת נורה פוליטיקה סקס כללי עדות בעלי חיים בדיחות קרש מורים-תלמידים קבצי קול קריקטורות מכתבים ברשת הודעות טלפוניות משחקי מילים פרצופי ג'וקי 10 דברים שלטים בעלי אתרים חיפוש בדיחות

רוצה לפתוח את היום עם בדיחה קורעת במייל בחינם?
הכנס את כתובת המייל שלך כאן:םילמ יקחשמ
תולקב תוכזל לוכי התאש יתרמא קר .ןלצע התאש יתרמא אל
...ימלועה חנ התא ןודיחב


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1226
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
?הקירפאב טסימיספל םיארוק ךיא
...תורוחש האור


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1225
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
?םיצעה תרוכ אצוי הרוחב וזיא םע
...הבוטח הרוחב םע -


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1214
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
?ןתחתהש בשחמ הז המ
...אשינ בשחמ -


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1224
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
?ןואכידב שיבכה המל
.תפוזמ שיגרמ אוה יכ


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1215
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
?באב ו"טל טבשב ו"ט ןיב לדבהה המ
...ולש םיערזה תא ערוז רבגה הפיא


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1205
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
:ךופה בושחל ,ךירצ וליפאו רשפא םימעפל
ךל היהיש הזל םורגת ,"רקוב"-ב ינבצע םוקת םא
"בוקר" -םוי
-שיגרת הארנכ דמחנ היהי אל "ברע"-ה םאו
"ערב"
-הז "לטוב"-ש המ לכש תוארל רשפא
"בוטל"
-םצעב הז "שמח"-ש םינימאמה תא ןיבהל רשפאו
"חמש"
"בצע" -ךב קבדי "עצב" -ףודרת םא
קפתסהל אוה םייחב "םעט"-ה לכ יכ
"טעמ"-ב
-ךב שיש ןמיס ןבומ אל "ףחד" -ךב שי םא
"דחפ"
-אוה יכ הכרעהל יואר "ףלא"-ל דחא אוהש םדא
"אלפ"
וא "ץומח"ו "רמ" -ןיב רוחבל לוכי התא
"חמוצ"ו "םר" -תויהל
"!שונא" -היהת "אנוש" -היהת לאו


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1233
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
.םלוע רסאמ ךילע רזוגש טפשמ .טפשמ הז ,הלימ אל הז םיאושינ


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1200
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
.הבהא הז םיאושינ
.תרוויע הבהאה
...םירוויעל דסומ םה םיאושינה ,ןכל


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1201
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
?רומגו םלשומ ןיב לדבהה המ
,הנוכנה הרוחבה םע ןתחתמ התאשכ
.םלשומ התא
,הנוכנ אלה םע ןתחתמ התאשכ
.רומג התא
םע הטימב ךתוא תספות הנוכנהשכ
!םלשומ רומג התא ,הנוכנ אלה


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1581
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
בדיחות נוספות