בדיחה אקראית בדיחת החודש הבדיחה השבועית הבדיחה היומית עלינו הוסף בדיחה הוסף אותנו רשימת דואר english בדיחות אמא'שך בדיחות שחורות החלפת נורה פוליטיקה סקס כללי עדות בעלי חיים בדיחות קרש מורים-תלמידים קבצי קול קריקטורות מכתבים ברשת הודעות טלפוניות משחקי מילים פרצופי ג'וקי 10 דברים שלטים בעלי אתרים חיפוש בדיחות

רוצה לפתוח את היום עם בדיחה קורעת במייל בחינם?
הכנס את כתובת המייל שלך כאן:םילמ יקחשמ
תירונש רבתסה ךא .םותכו הפי חרפ ,תירונל יתתנ חרפ :ריש
...םוקמב התמו ,תיגרלא


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1184
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
יביטנרטלא ןולימ
2012:
ח"פוק :האפרמב ורות תא ופקע
םינינפ תזורחמ :חלצומ ריש
םיצבקה תקיתש :בשחמב גאב
המ-רוג :הלט רשב
תפ-וכיספ :םחלל עגושמ
השומ תרות :ינרות םיליצמ סרוק
םנ-וד :תיקנע תיגוז הטימ
בינ-גמ :ןושלה ףשא
תויפיצל רבעמש םיעצמה :תוגלפמה
הלרוע ששח אללו תיעיבש ששח אלל :תונב ששל בא
םרזה םע ךלוה :ילמשח טובור
םירוח תפיסא :תשר
םיקרועה יבא :ל"הצמ וקרע וינב
ארקנה שאר :תרתוכ
ןיע תטיבח :סנפ ףטח
הרעשה ינפלש ץקשה :םיניכ
המצב ותמ :ודבאש םיניכ
ינועב ץע :תכלש
ןדא ןג :הביהרמ תינדא
הענה תבוט :הדובעהמ דומצ בכר
יטמוטוא ריג :םירומ לש היזטנפ
התיעב הטיעב :90-ה הקדב לוג
גג ןוגרא :םיפער תחנה
םימורמב ידעס :סוטמב לכוא
הדיי אלד דע - םינבא ידיימ תדיכל
תיזכרמה הנחצה :הייריח
חור תרומ :תבשבש
םחל סנ :הנואסל טלמנ
חא ונייה :םיהז םימואת
זירפמ :האפקהב םיזגמ
ךורא חווטל האקשה :הרטממ
םיספהמ הדריש הרבז :רומח
הליחמ שקבמ :הריד שפחמ רבכע
תעד תווח :יאלקח רפס תיב
םידרולה תיב :רמלק


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1215
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
.ינלופ טנטפ אוה הלסאה בשומ
...רוח ול ופיסוה קרו ותוא וקיתעה ,רוחאמ ורגיפש םימעה רתי


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1177
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
?תינעדמ ירחא רזחמ ןעדמ ךיא
...םייוסינ הל עיצמ אוה


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1187
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
?הקיזומ רועישמ ךתוא ואיצוה המל :אמא
.יסב יתשרפ .םיוות דומלל ונלחתה :דלי


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1191
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
?םא תפש הנוכמ ונלש תדלומה תפש המל
...רבדל הכוז שממ אל אבאה םלועב םוקמ לכב יכ


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1179
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
.תסרוה השיא הנוב השיא
.תסרוד השיא הנוח השיא


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1183
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
"?תונחהמ ם"וכס תבנג המל" :טפוש
"!ימעפ דח היה הזש ךל חיטבמ ינא" :בנג


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1201
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
.ילע םילוחש ולא לכל םילוח תיב יתינב
.ילע םיתמש ולא לכל תורבק תיב יתינב
...יל םירפוחש הלא לכל המדא חטש תונקל יל ראשנ וישכע


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1194
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
...ןושארה דומעב יתעקתנ .בוחרב הכילה ידכ ךות רפס אורקל יתיסינ םעפ


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1191
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
בדיחות נוספות