בדיחה אקראית בדיחת החודש הבדיחה השבועית הבדיחה היומית עלינו הוסף בדיחה הוסף אותנו רשימת דואר english בדיחות אמא'שך בדיחות שחורות החלפת נורה פוליטיקה סקס כללי עדות בעלי חיים בדיחות קרש מורים-תלמידים קבצי קול קריקטורות מכתבים ברשת הודעות טלפוניות משחקי מילים פרצופי ג'וקי 10 דברים שלטים בעלי אתרים חיפוש בדיחות

רוצה לפתוח את היום עם בדיחה קורעת במייל בחינם?
הכנס את כתובת המייל שלך כאן:םילמ יקחשמ
...דפ-ייא ,ןופ-ייא ,דופ-ייא :םיריעצה לצא
...דיה - ייא ,לגרה - ייא ,בגה - ייא :םינקזה לצא


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1178
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
.הנואתל םורגל םילולע ירוחאה בשומב םידלי
.םידליל םורגל הלולע ירוחאה בשומב "הנואת"


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1165
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
תא חקול רכה ברעה ףוסב .ןושאר טיידל םיאצוי תירכו רכ
ותוא תרצוע תירכה .םיידי חולשל ליחתמו התיבה וילא תירכה
."?העינמ יעצמא ךל שי ,עגר ,עגר" :תלאושו
"...?תיפיצ המל ,רורב" :בישמ רכה זא


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1174
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
?םיבהוא יכה םינקזה קראפ הזיא
.ןוסניקרפ -


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1166
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
:וניבתו טאל וארקת
תלדה תא הלענ ,הלענ הלענ הלענ תרבג
.הלעב ינפל


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1175
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
?חבטמב רויכל תחתמ ןוחיטשל םיארוק ךיא
.השאה דמעמ -


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1171
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
?הצורפל תינמגוד ןיב לדבהה המ
ןיא הצורפל .שובלב םעט שי תינמגודל -
.שבלתהל םעט


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1167
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
ידי לע סרדנש ימ לש ותבצמ לע בתכנ המ
?שבכמ
!םדאב רשיה ןמטנ ןאכ -


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1176
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
תא השיגמש השדחה הצצפה תא תיאר -
?תיזחתה
!תיזח'ת הל תוארל תמ יתייה ,הלאוו -


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1171
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
:תושדחב העידי
טריש-יט רשאכ ,שמא ערא ןוסא טעמכ
לזמה הברמל ...רוב ךותל הלפנ
...הצלוח איה


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1180
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
בדיחות נוספות