בדיחה אקראית בדיחת החודש הבדיחה השבועית הבדיחה היומית עלינו הוסף בדיחה הוסף אותנו רשימת דואר english בדיחות אמא'שך בדיחות שחורות החלפת נורה פוליטיקה סקס כללי עדות בעלי חיים בדיחות קרש מורים-תלמידים קבצי קול קריקטורות מכתבים ברשת הודעות טלפוניות משחקי מילים פרצופי ג'וקי 10 דברים שלטים בעלי אתרים חיפוש בדיחות

רוצה לפתוח את היום עם בדיחה קורעת במייל בחינם?
הכנס את כתובת המייל שלך כאן:םילמ יקחשמ
?הרוחבמ הצור רבג המ
.ןוגריפ ,סקס ,ףיכ
.הז תא הצור הרוחב םג
:תובית ישארב הזל תארוק טושפ איה
.ף.ס.כ


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1177
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
:השמ
,ןושלב הבתכה ונל התייה םויה ,אבא"
."ךומנ ןויצ יתלביקו

."לק הז םילימ בותכל לבא" :אבא

:השמ
,ןושלה םע םילימ בותכל לבא ,ןכ"
."השק הז1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1168
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
?םיבשוח אל םינמוקרנ המל :הלאש
.הבשחמל רמוח םיכירצ םה יכ :הבושת


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1172
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
:רשבמו ויבאל עיגמ ינקירמא ינאידניא
."היידוהי םע ןתחתהל ךלוה ינא ,אבא"
התא ,ינב" :תאז עומשל בזכואמ ויבא
בלה תא רובשת התא ,תשרומה תא רובשת
רתוי ןאכ ךתוא ולבקי אל .ךלש אמא לש
אלו םכתא ודני חטב םידוהיה לצא םגו
"!ףוסבל טבש םוש םכל היהי
לבקתה הז םהלצאש יל הארנ תמאה" :ןבה
הלש החפשמה לש תלדה לע יתיאר .הכרבב
".'העבש םיבשוי'ל םמש תא רבכ ונישש


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1175
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
:רכה תא תירכה תלאוש עתפל .רדחב םינמרחתמ תירכו רכ
"?םודנוק תאבה ,דיגת"
"???תיפיצ המל" :רכה הל הנוע


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1162
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
?'ץנארגרובב לכוא לבינק המ :הלאש
.םידלי תחורא :הבושת


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1182
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
?תינוויב רוטרביו םירמוא ךיא :הלאש
סוכאתזיזמ :הבושת


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1169
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
?ונידאלב בל ףקתה םירמוא ךיא :הלאש
.וקיפקתה :הבושת


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1173
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
?תירביע םיבהוא םיבלכ המל
.םצע תומש הז תירביע יכ


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1176
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
:םיליפ יקחשמ המכ
?קצבמ ליפל םיארוק ךיא
.ירבסליפ
?םירודכ םע השוע ליפ תולמעתה וזיא
.סיטאליפ
?תיאקיטמסוק לצא ליפ השוע המ
.גניליפ
?הינואב ץראל הלעש ליפל םיארוק ךיא
.ליפעמ
?םלוכ לומ ךילע דרויש ליפ השוע המ
.ליפשמ
?םיטרס קיפמ ליפ הזיא
.גרבליפש
?הליפנה תלחמ םע ליפל םיארוק ךיא
.היספליפא
?תיסקס הליפל שי המ
.ליפא סקס
?יושנ רבג םע תבכושש הליפ םינכמ ךיא
.שגליפ


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1215
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
בדיחות נוספות