בדיחה אקראית בדיחת החודש הבדיחה השבועית הבדיחה היומית עלינו הוסף בדיחה הוסף אותנו רשימת דואר english בדיחות אמא'שך בדיחות שחורות החלפת נורה פוליטיקה סקס כללי עדות בעלי חיים בדיחות קרש מורים-תלמידים קבצי קול קריקטורות מכתבים ברשת הודעות טלפוניות משחקי מילים פרצופי ג'וקי 10 דברים שלטים בעלי אתרים חיפוש בדיחות

רוצה לפתוח את היום עם בדיחה קורעת במייל בחינם?
הכנס את כתובת המייל שלך כאן:שרק תוחידב
תא איצוהל רהימ ,רטוש גרה דחא סרע
םתראשנ ,ולה" :100-ל רשקתהו ןופאלפה
..."99 קר


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1189
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
תופילאב םיכוזה ןלהל" :ןותיעב העידי
:ןיסב עובש ינפל הכרענש םיאובחמל םלועה
.ןפי גיצנ הכז ישילשה םוקמב
.דנליאת גיצנ הכז ינשה םוקמב
."אצמנ אל ןיידע ןושארה םוקמה


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1190
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
תוריהמ לע ריעצ גהנ תרצוע תרטוש
המכ לע עדוי התא" :וב תפזונו תזרפומ
םיגהנל הפ הכחמ ינא םויה לכ ?תעסנ
."!ךומכ
הביסה וז ,עדוי ינא" :גהנה הנוע
"!יתלוכיש רהמ יכה יתעגהש


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1186
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
?תסנכל םודנוק ןיב לדבהה המ :הלאש
םיקומש המכ םיסנכנ תסנכל :הבושת


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1186
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
בדיחות נוספות