בדיחה אקראית בדיחת החודש הבדיחה השבועית הבדיחה היומית עלינו הוסף בדיחה הוסף אותנו רשימת דואר english בדיחות אמא'שך בדיחות שחורות החלפת נורה פוליטיקה סקס כללי עדות בעלי חיים בדיחות קרש מורים-תלמידים קבצי קול קריקטורות מכתבים ברשת הודעות טלפוניות משחקי מילים פרצופי ג'וקי 10 דברים שלטים בעלי אתרים חיפוש בדיחות

רוצה לפתוח את היום עם בדיחה קורעת במייל בחינם?
הכנס את כתובת המייל שלך כאן:תודע לע תוחידב
?ילומקא ץיקב התוש ידרוכ המל
...םוחה תא דירומ הז יכ


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 39
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
ןיב תויהל ומכ הז ,ביבא לת םורדב תויחל
...ןדוסל שיטפה


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 36
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
"!לקלוקמ יל םתרכמש ןופייאה" :ידרוכ
"?דבוע אל המ" :רכומ
"!הדובעב ןיידע ינא לבא ,תיבה שקמ לע בושו בוש ץחול ינא" :ידרוכ


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 70
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
הל תתל ,תיבה לכ תא התיא דחי תוקנל ,הל םיגדהל ,הל ריבסהל ,התיבה הקנמ איבהל הלוכי תיאקורמ קר
םע הירחא רובעל ,הל םלשל ,הלעב םע תורצה לע םייתעש הל רפסל ,םיירהצ תחורא הל ןיכהל ,דוביכ
.טוטרמס
..."הלש ףוצרפה ומכ התקינ" :דיגהל תכלוה איהשכ זאו


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 95
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
בדיחות נוספות