בדיחה אקראית בדיחת החודש הבדיחה השבועית הבדיחה היומית עלינו הוסף בדיחה הוסף אותנו רשימת דואר english בדיחות אמא'שך בדיחות שחורות החלפת נורה פוליטיקה סקס כללי עדות בעלי חיים בדיחות קרש מורים-תלמידים קבצי קול קריקטורות מכתבים ברשת הודעות טלפוניות משחקי מילים פרצופי ג'וקי 10 דברים שלטים בעלי אתרים חיפוש בדיחות

רוצה לפתוח את היום עם בדיחה קורעת במייל בחינם?
הכנס את כתובת המייל שלך כאן:

?íééìâøäî 70 ïá íâ ìéôúù åæë ,úçöðî äçéãá àéäù áùåç äúàå äçéãá êì ùé
äèîì äáéúá êìù äçéãáä úà áåúë
- úòøå÷ äçéãá åæë úîàá àéä íàå
.øúàá äúåà íñøôðå íéôñåð íéøçà ÷éçöäì êì øùôàð

:êîù

: (Shift+Alt õçì úéøáòì øáòîì) ïàë äçéãá ñðëä


äçéãáä úà âøã


äçéãáä âåñ
.íéàùåð øôñî ïåîéñì CTRL-á é/ùîúùä


 |  |  |  |  |
Copyright © 2018 www.jokes.co.il All rights reserved
B4U.com