1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1159
רבחל החידבה תא חלש