בדיחה אקראית בדיחת החודש הבדיחה השבועית הבדיחה היומית עלינו הוסף בדיחה הוסף אותנו רשימת דואר english בדיחות אמא'שך בדיחות שחורות החלפת נורה פוליטיקה סקס כללי עדות בעלי חיים בדיחות קרש מורים-תלמידים קבצי קול קריקטורות מכתבים ברשת הודעות טלפוניות משחקי מילים פרצופי ג'וקי 10 דברים שלטים בעלי אתרים חיפוש בדיחות

רוצה לפתוח את היום עם בדיחה קורעת במייל בחינם?
הכנס את כתובת המייל שלך כאן:םידימלת - םירומ תוחידב
:שחלו םידימלתה דחא עגרל התוא רצע ,תונחלושהמ םינחבמה תא הפסא הרומהש ןמזב
והשימ ,ןחבמב בוט ןויצ לבקא אל םאש רמא ילש אבאש יעדת לבא ,ךתוא דיחפהל הצור אל ינא ,יתרומ"
..."קיסוטב תוכמ המכ לבקי


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1187
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
העיגמ ,א"ת ןופצב רפס תיבב םידומילל ןושארה םויב
המשו םיניפיליפהמ םירז םידבועל תב ,ו התיכל השדח הדימלת
:תלאושו הירוטסיהב ןושארה רועישה תא תחתופ תכנחמה .יי-ןוס
"?הדגא וז ןיא וצרת םא" רמא ימ ,םידלי"
הדי תא המירמ יי-ןוס קרו ,הרומב םיהוב התיכה ידימלת לכ
."לצרה באז ןימינב ,1897" :הבישמו
,םידלי וישכעו" .הרומה תרמוא ,"דואמ הפי"
"?"ונצרא דעב תומל בוט" רמא ימ
."רודלפמורט ףסוי ,1920" :תרמואו העיבצמ יי-ןוס קרו ,התיכב הממד
אל םתא" :תרמואו הבזכאב הידימלת לע תלכתסמ הרומה
לע תעדוי ,תעכ קר לארשיל העיגהש ,יי-ןוס ךיא ,םישייבתמ
"?םכלוכמ רתוי הנידמה
וכליש" :הנורחאה הרושהמ םידליה דחא ןנסמ הז בלשב
"!םירזה םידבועה לזאזעל
"!?הז תא רמא ימ" :תקעוצו םיבצעב תצפוק הרומה
..."ישי ילא רשה ,2009" :הנועו העיבצמ יי-ןוס
..."םייכרבה לע יל ידרת יאוב ,הללאי" :שחול רחא דלי
"!!!??הז המ" :תעזעדזמ הרומה
..."יקסניול הקינומל ןוטנילק ליב ,1996" :תקעוצו תצפוק יי-ןוס
:רמוא דחאו הביבס םיצבקתמ םידימלתה לכ ,תפלעתמ הרומה
"!ונילע ךלה ,יובאו יוא"
..."2003 ,ןייסוח םאדס" :תקעוצ יי-ןוסו


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1170
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
:הרמאו םיבבושה םידימלתה דחאל השגינ איה .הזל הז םיפוצרפ םישוע םידליה יכ הקספהב הניחבה הרומה
."לדגאשכ םיטמק הברה ולבקי ילש םינפה ,םיפוצרפ הברה השעא םאש יל ורמא הנטק יתייהשכ ,עדוי התא"
..."ךתוא וריהזה אלש דיגהל הלוכי אל תא זא ,ונ" :ךויחב בישהו הרומה לע דליה לכתסה


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1177
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
?ןושלל הרומ םינבצעמ ךיא
..."?טנשוי וא הרא תא" :הלילה עצמאב סמס הל םיחלוש


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1171
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
בדיחות נוספות