בדיחה אקראית בדיחת החודש הבדיחה השבועית הבדיחה היומית עלינו הוסף בדיחה הוסף אותנו רשימת דואר english בדיחות אמא'שך בדיחות שחורות החלפת נורה פוליטיקה סקס כללי עדות בעלי חיים בדיחות קרש מורים-תלמידים קבצי קול קריקטורות מכתבים ברשת הודעות טלפוניות משחקי מילים פרצופי ג'וקי 10 דברים שלטים בעלי אתרים חיפוש בדיחות

רוצה לפתוח את היום עם בדיחה קורעת במייל בחינם?
הכנס את כתובת המייל שלך כאן:םידימלת - םירומ תוחידב
תואחסונ רותפל תעדוי איה .הקיטמתמל הרומ הז המ הארת
...םימלענ אוצמל ,תואוושמ בשחל ,תוכבוסמ
סנכמ םע תכלוה אל הקורי הצלוחש ןיבת אל איה םייחב לבא
!!!םודא


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1171
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
םיצבקתמ א התיכ ידימלת תצובק האור תלהנמה
.םתוא הלאש ,"?הרק המ" .רצחה תניפב
ונטלחהו ,םידליה םירפסמ ,"בצ ונאצמ"
תא רפסמש ימ .םיפולב תורחת תושעל
."בצב הכזי ,לודג יכה רקשה
יתייה ינאשכ" ,תלהנמה תרמוא ,"תמאב ונ"
"!רקשל וליפא יתבשח אל םכליגב
..."ךלש בצה" ,םידליה לכ וקעצ ,"!תחצינ"


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1280
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
רועישל תעגה אל המל יל רפסל ןכומ התא ,ינד" :הרומ
"?הסדנה
רמוחה תא לגרתל יתכלה ,הרומה חטב" :ינד
"!היירציפב
"?היירציפב הסדנה תלגרת קוידב ךיאו" :הרומ
ןוטרקב התוא םישיגמ ,הלוגע הציפה :הרומה תמאב" :ינד
..."םישלושמל התוא םיכתוחו ,עבורמ


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1168
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
?הפצוחה איש הז המ
...יוסינ הזש הל דיגהלו הימיכל הרומה םע ליחתהל -


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1164
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
בדיחות נוספות