בדיחה אקראית בדיחת החודש הבדיחה השבועית הבדיחה היומית עלינו הוסף בדיחה הוסף אותנו רשימת דואר english בדיחות אמא'שך בדיחות שחורות החלפת נורה פוליטיקה סקס כללי עדות בעלי חיים בדיחות קרש מורים-תלמידים קבצי קול קריקטורות מכתבים ברשת הודעות טלפוניות משחקי מילים פרצופי ג'וקי 10 דברים שלטים בעלי אתרים חיפוש בדיחות

רוצה לפתוח את היום עם בדיחה קורעת במייל בחינם?
הכנס את כתובת המייל שלך כאן:םידימלת - םירומ תוחידב
"?תרחיא המל ,ינד" :הרומ
."רפסה תיב תברקב טלשה ללגב" :ינד
"?טלש הזיא" :הרומ
"!ךינפל רפס תיב !טאה" :ינד


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1229
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
"?רפסה תיבל לומתא תעגה אל המל" :הרומ
לע רתוול אל םלועל ונל תרמאש וז תא" :דימלת
."ןושיל יתכשמה טושפ זא ...ונלש תומולחה


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1214
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
תיבה ירועיש תא תנכה אל המל ,ינד" :הרומ
"?הביבסה תוכיאב
לע לבחש תרמאש וז תא ירה ,הרומה" :ינד
..."ריינה


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1260
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
תאצל לכויש ןושארה היהי ,האבה הלאשה לע יל הנעיש ימ" :םויה ףוסב םידימלתל העידומ הרומה
."התיבה
.ולש קובקבה תא חולה לע קרוזו םק ןתוד
"!?קובקבה תא קרז ימ ,הז המ" :תקעוצ הרומה
"...ייב !יתקרז ינא" :הצוחה וכרדב ןתוד


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1199
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
בדיחות נוספות