בדיחה אקראית בדיחת החודש הבדיחה השבועית הבדיחה היומית עלינו הוסף בדיחה הוסף אותנו רשימת דואר english בדיחות אמא'שך בדיחות שחורות החלפת נורה פוליטיקה סקס כללי עדות בעלי חיים בדיחות קרש מורים-תלמידים קבצי קול קריקטורות מכתבים ברשת הודעות טלפוניות משחקי מילים פרצופי ג'וקי 10 דברים שלטים בעלי אתרים חיפוש בדיחות

רוצה לפתוח את היום עם בדיחה קורעת במייל בחינם?
הכנס את כתובת המייל שלך כאן:תויח לע תוחידב
ובלכב ראפתמו,העוצרב רושק ינתמיא ףטסמא םע ךלוה דחא סרע
עתפלש דע ,םיחרובו םילהבנ םלוכ .הקדמ תוחפב חוצרל לגוסמש
.ללבודמ רוציל הרושקה העוצרב קיזחמה רוחב ולומ חיגמ
םייניש וילא ףשוחו ,ונממ להבנ אל רוציהש ןבצעתמ ףטסמאה
תא עלוב הקד ךותבו ,ויפ תא רעופ רוציה הבוגתב .תומייאמ
.ויתפש תא קקלמו ,ףטסמאה
.ףטסמאה לעב םהדנ ,"!?הזה רוציה הז המ"
יתאבה" ,ויפתכב רוחבה ךשומ ,"גשומ יל ןיא"
שממ המער ול התיה יכ ,ותוא יתחליג קרו הקירפאמ ותוא
..."תרעוכמ


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1155
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
:ויבא תא לאוש דחא למג
"?תשבד ונל שי המל ,אבא"
"תותשל ילב םימלש םימי רבדמב תכלל םילוכיו םילזונ םינסחאמ ונא הב יכ" :אבאה
"?תולודג ךכ לכ םיילגר תופכ ונל שי המלו"
"רבדמה תולוח לע תוליעיב עונל לכונש ידכ" :אבאה
"?ךכ לכ הבר הוורפ ונל שי המלו"
."הלילה רוקו םויה םוחמ ונפוג לע רומשל לכונש ידכ" :אבאה
..."?תויח ןגב םייח ונחנא םא הלא לכ תא םיכירצ ונחנא המל ,אבא לבא"


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1167
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
,תליידהמ הפק עסונה שקבמ הסיטה ךלהמב .יכות בשוי ודיל בשומבש תולגל עתפומו סוטמל הלוע עסונ
"!הרפ אי ,ידנרב תיסוכ יליבשבו" :רמואו ץפוק יכותהו
יכותהו ,הפקה תא תליידל ריכזמ עסונה .הפקה תא תחכושו ,יכותל ידנרב םע תרזוח המומהה תליידה
"!הרפ אי ,דחא ידנרב דוע יליבשבו" :בוש ץפוק
.הפק ילב בושו ,ידנרב דוע םע תרזוח ,קושב ןיידע תליידה
"!!!תפנוטמ המהב אי ,הפק רבכ יל יאיבת" :קעוצו ,יכותה לש הטישה תא תוסנל טילחמ בזכואמה עסונה
םיקרוזו ,יכותה תאו עסונה תא םיספות ,םינוסח ןוחטיב ישנא ינש םיעיגמ דימו ,הצירב תטלמנ תליידה
.סוטמהמ םהינש תא
..."ללכהמ אצוי בל ץמוא תנגפה ,ףועל עדוי אלש דחא רותב ,עמשת" :עסונל יכותה רמוא הטמל םכרדב


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1156
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
מ"הר תא ללקמ ןמזה לכש יכות לע העומש הצרפ היסורב
וקפדשכו ,ררוסה יכותה רחא שפחל חלשנ יסורה אבצה .ןיטופ
.איפקמב ותוא איבחהל יכותה ילעב רהימ ,תלדב
תא חתופ םהמ דחאש דע ,תיבה תא םיכפוהו םיסנכנ םילייחה
ךתעד המ" :יכותה תא םילאוש .יכותה תא אצומו רזירפה
"?ןיטופ לע
ךתוא םיבהוא !רשע ןיטופ !ןיטופ יחי" :יכותה קעוצ
.תיבהמ םיאצויו יכותה תא םיררחשמ םילייחה ."!ןיטופ
לע ךתעד תא הניש המ" :לאושו יכותל שגינ עתפומה וילעב
"?ןיטופ
םג" ,יכותה בישה ,"ריביסב העש יצח ירחא"
..."הככ רבדת התא


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1155
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
בדיחות נוספות