בדיחה אקראית בדיחת החודש הבדיחה השבועית הבדיחה היומית עלינו הוסף בדיחה הוסף אותנו רשימת דואר english בדיחות אמא'שך בדיחות שחורות החלפת נורה פוליטיקה סקס כללי עדות בעלי חיים בדיחות קרש מורים-תלמידים קבצי קול קריקטורות מכתבים ברשת הודעות טלפוניות משחקי מילים פרצופי ג'וקי 10 דברים שלטים בעלי אתרים חיפוש בדיחות

רוצה לפתוח את היום עם בדיחה קורעת במייל בחינם?
הכנס את כתובת המייל שלך כאן:תויח לע תוחידב
:ולש אמאל הכוב ןטק שחנ
"?םייסרא ונחנא ,אמא" -
התא המל" ,שחנ אמא הבישמ ,"דומח ןכ"
"?לאוש
..."ילש ןושלה תא יתכשנ יכ" -


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1170
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
זא ,תובקנל םירכזה ןיב לידבהל ועדי אל םירצרצה תנידמב
ריעצ רצרצ דחא םוי .אל תוירצרצהו ,ורצרצי םירצרצהש וטילחה
.חילצמ ישוקבו ,רצרצל דואמ ץמאתמ ולש אבסש ןיחבמ
ץמאתמ התא המל" ,ותוא לאוש ,"אבס דיגת"
"?חוכ ךל ןיא םא רצרצל
ץראבש יתדמל רבכ" ,אבסה בישה ,"ידכנ עמש"
"!ותוא םירצרצמ ,רצרצמ אלש ימ ונלש


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1160
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
ןג יליבשב דחא רקוב לייטמ אצמנ ורגנק
והיבגהו ,תויחה ןג ילהנמ ורהימ .תויחה
.םירטמ ינשל ,דחא רטממ בולכה רדג תא ול
לייטמ ורוגנקה אצמנ בוש רקובב תרחמל
רדגה תא והיבגהו ,ןגה ילהנמ ורהימ .ץוחב
.רטמ השולש לש הבוגל
לייטמ ורוגנקה אצמנ בוש םוי רובעכ
רדגה תא והיבגהו ורהימ םה זא .םיליבשב
.םירטמ העבראל
רזוח רופיסהש רחאל ,םימי המכ רובעכ
,םירטמ 8 לש הבוגל העיגה רדגהו ומצע לע
,יל דיגת" :ורוגנקה ונכש תא למגה לאוש
"?רדג ךל ונבי הבוג הזיא דע ,הלא
,ורוגנקה בישמ ,"רטמ האמש יל הארנ"
תא רוגסל ורכזי םיטוידיאה ןכ םא אלא"
..."הליל לכ בולכה לש רעשה


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1180
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
.תיקנע םיעדרפצ תקהל הל היח תחא הציבב
ףרוטו ,באז הלילב םשל חיגמ היה ,םעפ ידמ
טילחה םיעדרפצה גיהנמ .םיעדרפצהמ המכ
תרחא עדרפצ הליל לכש ךכ ,תורמשמ קלחל
הדימב תורחאה תא ריהזתו הרע ראשית
.ברקתמ באזהו
,ןכאו .תחא עדרפצ הרמש ןושארה הלילב
,"!באז !באז" :לוקב הקעצ איה באזה חיגהשכ
םילודג תולקמ וחקל ,וררועתה םיעדרפצה לכו
.באזה תא וסינהו
עיגהשכ .תרחא עדרפצ הרמש ינשה הלילב
םיעדרפצה לכו ,"!באז !באז" :הקעצ באזה
.באזה תא וחירבהו תולקמ וחקל ,ומק
הנטק עדרפצ לש הרות עיגה ישילשה הלילב
התוא וררחשיש שקבל התסינ איה .תינשייבו
,המצע אטבל החילצה אל לבא ,דיקפתהמ
עצמאב ...תמגמגמ איהש הטושפה הביסהמ
התסינ הנכסמה עדרפצהו ,באזה חיגה הלילה
אל לבא "...אז...ז...אז ...ז ...ז" :קועצל
עיתפה באזה .הלימה תא םילשהל החילצה
.קלתסהו םהמ המכ ףרט ,םיעדרפצה תא
אלש עדרפצה לע סעכ םיעדרפצה גיהנמ
םג רומשל הל ןתנ שנוע רותבו ,העירתה
באזה םא" ,הל הרוה ,"םעפה" .אבה הלילב
."ררועתנ ונלוכ ךכו לודגה ןומעפב ילצלצ ,אובי
עדרפצהו ,בוש חיגה באזה ,הלילה עיגה
םיעדרפצה לכ .ןומעפב לצלצל הרהימ
ושארב וחיטהו ןומעפה תא ולטנ ,וררועתה
...תמ אוהש דע ,באזה לש
ריוואב ופינהו ,וגגחו וחמש םיעדרפצה לכ
לע .תמגמגמהו הנטקה עדרפצה תא
תואירק םיארוק םלוכ דועב ,םהיפתכ
"!פיה" :הנטקה עדרפצה הקעצ ,ןוחצינ
"!יירוה" :הירחא וארק םלוכו
"!פיה" :בוש עדרפצה
"!יירוה" :םלוכו
"!פיה !פיה" :עדרפצה
"!יירוה":םלוכ
אוה ,"םטופופיה" רמול החילצה ףוס ףוסשכ ,זאו
...םלוכ לע ךרדו אב רבכ


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 1165
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
בדיחות נוספות