בדיחה אקראית בדיחת החודש הבדיחה השבועית הבדיחה היומית עלינו הוסף בדיחה הוסף אותנו רשימת דואר english בדיחות אמא'שך בדיחות שחורות החלפת נורה פוליטיקה סקס כללי עדות בעלי חיים בדיחות קרש מורים-תלמידים קבצי קול קריקטורות מכתבים ברשת הודעות טלפוניות משחקי מילים פרצופי ג'וקי 10 דברים שלטים בעלי אתרים חיפוש בדיחות

רוצה לפתוח את היום עם בדיחה קורעת במייל בחינם?
הכנס את כתובת המייל שלך כאן:תודע לע תוחידב
."הלרדניס ומכ השיגרמ ינא ...תצהגמ ,תסבכמ ,תלשבמ ,הקנמ םויה לכ" :הלעבל תרטקמ תיאקורמ
..."הדגאב ומכ ויהי יתיא םייחהש ךל יתרמא ,ונ" :לעבה הל בישמ


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 151
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
...ןגזמ ילב תיבב לדגש ןווכתמ אוה ...םח תיבב לדג אוהש רמוא ינמיתשכ


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 108
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
.םמדמו חותפ חצמ םע ןוימל עיגמ אוה העש ירחא .תלדה תא חותפל חילצמ אלו התיבה עיגמ ידרוכ
?הרק המ התוא ולאש
..."שארה תא ליעפת ,היעבב לקתנ התאשכ :יתוא הדמיל דימת ילש אמא" :הנע


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 142
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
עידומו םימותי תיבל ךלוה דחא ינמית
.לקש ףלא 20 םוקמל םורתל הצור אוהש
םיכרועו ,םיכלמ דובכב לבקתמ אוה דימ
.תדחוימ הדועס ודובכל
רסומו האחמה ינמיתה איצומ החוראה ףוסב
.להנמל
המיתחה הפ הרסח לבא" ,להנמה לאוש ,"עגר"
."ךלש
םוליעב המורת וז" ,ינמיתה בישמ ,"רורב"
..."םש


1 2 3 4 5 :החידבה תא גרד .וז החידב וגריד רבכ שיא 74
רבחל החידבה תא חלש
SMS ב הקיחצמ החידב םוי לכ
בדיחות נוספות